16-9-2021, 10:41 GMT+7

42 doanh nghiệp thành lập mới

 Số liệu tập hợp trong tháng 8/2021, toàn tỉnh Lâm Đồng thành lập mới 42 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký gần 642 tỷ đồng. So với cùng kỳ, kết quả này giảm 53,3% số doanh nghiệp và tăng 6,3% số vốn đăng ký. 
 
Cùng thời gian trên, toàn tỉnh đã có 10 doanh nghiệp giải thể, hoạt động trở lại 16 doanh nghiệp, tạm ngừng hoạt động 27 doanh nghiệp, tăng lần lượt so cùng kỳ 150%, 77,8% và 68,8%. 
 
Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh có 831 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 10.844 tỷ đồng, tăng lần lượt 2,7% và 64,4% so cùng kỳ. 
 
Và cũng lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 13 dự án trong nước và 1 dự án FDI. Đồng thời thu hồi, chấm dứt hoạt động 38 dự án ngoài khu công nghiệp, 2 dự án trong khu công nghiệp, tổng số vốn đăng ký đầu tư 5.563 tỷ đồng.
 
MẠC KHẢI
http://baolamdong.vn/
Video
.
.
.
.
gold-view