23-4-2020, 9:30 GMT+7

Khảo sát đánh giá việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ DN vượt qua Covid -19

 Nội dung thư mời: xem tại đây

Phiếu khảo sát: xem tại đây