29-7-2019, 11:22 GMT+7

Lâm Đồng nỗ lực cải thiện chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh trong năm nay

 Một hội nghị đã được UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức để phân tích, làm rõ nguyên nhân tăng, giảm điểm Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2018; đồng thời đưa ra những giải pháp để nâng điểm Chỉ số trong năm nay.
 
Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa xã Lạc Lâm - Đơn Dương. Ảnh: G.K
Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa xã Lạc Lâm - Đơn Dương. Ảnh: G.K
Mất điểm ở đâu? 
 
Rất nhiều nguyên do làm mất điểm hoặc không có điểm trong bảng Chỉ số CCHC cấp tỉnh đã được Sở Nội vụ Lâm Đồng chỉ ra tại hội nghị này.
 
Theo quy định, tổng điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh là 100 điểm, trong đó điểm tự chấm 64,5 điểm; điểm còn lại từ điều tra xã hội học 35,5 điểm.
 
Trong năm 2018 vừa qua, điểm tự chấm của Lâm Đồng khi được Bộ thẩm định lại chỉ đạt 44,02 điểm (tăng hơn 1,1 điểm so với 2017). 
 
Với điểm điều tra xã hội học (điều tra sự đánh giá, hài lòng của người dân khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)), Lâm Đồng đạt 30,89 điểm, tăng 0,27 điểm so với năm 2017. 
 
Cộng 2 cột điểm đạt được trên, Lâm Đồng trong năm 2018 tổng điểm đạt được 74,90 điểm (tăng 0,91 điểm so với năm 2017), xếp thứ 47/63 tỉnh, thành phố trong nước. 
 
Hầu như trong 8 tiêu chí của phần tự đánh giá, Lâm Đồng đều bị mất điểm. Chẳng hạn, trong tiêu chí I về công tác chỉ đạo điều hành, Lâm Đồng chỉ đạt 6,0/9,0 điểm, mất 3,0 điểm, xếp thứ 44/63 tỉnh, thành.
 
Trong tiêu chí II về xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản qui phạm pháp luật, tỉnh đạt 8,56/10 điểm, mất 1,44 điểm, trong đó, điểm tự chấm mất 0,30 điểm, điểm điều tra xã hội học mất 1,14 điểm, xếp thứ 27/63 tỉnh, thành.
 
Với tiêu chí III về cải cách TTHC, Lâm Đồng thực hiện khá tốt khi đạt 12,2 điểm trong tổng13 điểm, chỉ mất 0,8 điểm, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành. Với tiêu chí IV về cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, tỉnh đạt 9,85/12 điểm, mất 2,15 điểm, xếp thứ 10/63 tỉnh, thành.
 
Trong tiêu chí V xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tỉnh chỉ đạt 8,37/13,50 điểm, trong đó điểm tự chấm mất 2,75 điểm và điểm điều tra xã hội học mất 1,38 điểm, xếp thứ 63/63 tỉnh, thành phố. 
 
Trong tiêu chí V này, nhiều đơn vị đã có sai sót để tỉnh bị mất điểm. Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, trong năm 2018 tỉnh còn 27/32 cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh sử dụng 234 lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan nhà nước không đúng với quy định so với vị trí việc làm được phê duyệt. Đến thời điểm thanh tra, tỉnh vẫn chưa phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí việc làm của 20/32 cơ quan, đơn vị; đồng thời 12/32 cơ quan, đơn vị sử dụng vượt 16 chỉ tiêu lao động hợp đồng. 
 
Cùng đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phân công công tác 4 công chức được tuyển dụng không đúng vị trí việc làm theo quyết định tuyển dụng; Sở Công thương chưa thực hiện chế độ tập sự và bổ nhiệm vào ngạch công chức sau 26 tháng có quyết định tuyển dụng. 
 
Thanh tra Bộ Nội vụ cũng chỉ ra nội dung tỉnh bổ nhiệm 110/131 công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý chưa đáp ứng đầy đủ chức danh lãnh đạo, trong đó 2 công chức có trình độ chuyên môn không phù hợp với chức danh đang giữ; 5 công chức giữ ngạch thấp hơn tiêu chuẩn bổ nhiệm. Ngoài ra, có 56 công chức chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh.
 
Trong tiêu chí VI về cải cách tài chính công, Lâm Đồng đạt 11,04/13,50 điểm, mất 2,46 điểm, trong đó điểm tự chấm mất 5,095 điểm, điểm điều tra xã hội học mất 0,726 điểm, xếp thứ 61/63 tỉnh, thành. 
 
Trong tiêu chí VII về hiện đại hóa hành chính, đây là tiêu chí Lâm Đồng thực hiện khá tốt khi đạt 11,04/13,50 điểm, mất 2,46 điểm, trong đó điểm tự chấm mất 1,75 điểm và điểm điều tra xã hội học mất 0,71 điểm; xếp thứ 8/63 tỉnh, thành.
 
Trong tiêu chí cuối cùng, tiêu chí VIII về tác động của CCHC đến với người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tỉnh đạt 12,1975/16,5 điểm, mất 4,3015 điểm, xếp thứ 54/63 tỉnh, thành.
 
Lâm Đồng đang thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Ảnh: P.Nhân
Lâm Đồng đang thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Ảnh: P.Nhân
 
Những giải pháp
 
Nhiều giải pháp đã được tỉnh đưa ra nhằm cải thiện và nâng cao điểm Chỉ số CCHC trong năm nay. 
 
Trong công tác chỉ đạo điều hành, tỉnh yêu cầu các sở - ban - ngành, UBND cấp huyện - thành cần đẩy mạnh việc viết sáng kiến, giải pháp hữu ích về công tác CCHC; thường xuyên rà soát để đảm bảo hoàn thành 100% nhiệm vụ trong năm. Các đơn vị khi tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải theo đúng quy trình, đúng thẩm quyền. 
 
Trong cải cách TTHC, tỉnh yêu cầu các cơ quan - đơn vị phải công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên cổng thông tin điện tử; phấn đấu giải quyết TTHC đạt 100% đúng và trước hạn. 
 
Trong xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - công chức - viên chức, tỉnh yêu cầu tất cả các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh phải bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt; thực hiện đúng quy định về bổ nhiệm lãnh đạo; tăng cường ý thức, trách nhiệm, kỷ cương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; thực hiện tinh giản biên chế đối với công chức không đạt chuẩn. 
 
Trong cải cách tài chính công, tỉnh cho biết sẽ tăng cường kiểm tra và chấn chỉnh các sai phạm trong quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan hành chính ở địa phương, đồng thời tiếp tục rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập, điều chỉnh phân loại và giao quyền tự chủ về tài chính theo hướng nâng dần khả năng tự chủ về kinh phí hoạt động thường xuyên; giảm thiểu kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước.
 
Trong hiện đại hóa hành chính, tỉnh sẽ đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, đồng thời đẩy nhanh tiến độ ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO đến cấp xã trong năm nay.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt tại hội nghị này đã đề nghị tất cả các sở - ban - ngành, các địa phương trong tỉnh cần đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả Chỉ số CCHC của đơn vị, địa phương mình, chỉ ra những mặt làm được và chưa làm được trong xếp hạng Chỉ số CCHC năm qua để xây dựng kế hoạch, rà soát, có biện pháp khắc phục, nâng điểm trong từng tiêu chí cụ thể. Mục tiêu của tỉnh năm nay là phải nâng được thứ hạng xếp hạng của Lâm Đồng trong năm 2019 cao hơn năm 2018.

(Báo Lâm Đồng Online)
Hits count: 33,850,083