6-9-2019, 8:36 GMT+7

Thu hút đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng

 Trong 8 tháng, toàn tỉnh có 18 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký 1.554,5 tỷ đồng, quy mô diện tích 194,3 ha. So với cùng kỳ năm 2018, số dự án giảm 37,9% (giảm 11 dự án), tổng vốn đăng ký đầu tư tăng 15,1% (tăng 203,7 tỷ đồng), quy mô diện tích giảm 44,8% (giảm 157,6 ha). Trong 8 tháng đầu năm 2019, điều chỉnh nội dung dự án đầu tư đối với 50 dự án; thu hồi, chấm dứt hoạt động đầu tư 14 dự án (KCN có 10 dự án), với vốn đăng ký đầu tư 1.021 tỷ đồng, quy mô diện tích 106,2 ha (trong đó, 1 dự án FDI, 13 dự án vốn trong nước).

(Báo Lâm Đồng Online)
Hits count: 33,848,890