Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2010-2020; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025

 Báo cáo số 291/BC-UBND tỉnh Lâm Đồng Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2010-2020; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai ..

Video
.
.
Quảng cáo
Golf View