3-9-2020, 20:45 GMT+7
 


I.   Phân công công việc trong Ban Giám đốc:

1. Ông Dương Quốc Anh - Giám đốc

a) Điều hành chung mọi hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành liên quan. Đồng thời trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Theo dõi và triển khai các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch trung và dài hạn; 05 năm và hàng năm; các chương trình, đề án xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác; Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận; công tác cải cách hành chính; công tác pháp chế; theo dõi thi hành pháp luật; an ninh quốc phòng;

- Đầu tư, tài chính, hợp tác quốc tế, Chương trình hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước;

- Các đề tài, dự án lĩnh vực Đầu tư,Thương mại;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực xúc tiến thương mại; phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công và Trung tâm xúc tiến Thương mại của các tỉnh, thành phố trong cả nước;

- Xã hội hóa (ký kết các hợp đồng phối hợp đăng tải thông tin) trên các ấn phẩm xúc tiến Đầu tư, Thương mại.

- Công tác báo cáo định kỳ của cơ quan, các nội dung liên quan đến các lĩnh vực phụ trách và các văn bản gửi Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành liên quan;

- Thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Chịu trách nhiệm xuất bản tất cả các ấn phẩm do Trung tâm phát hành;

- Xử lý văn bản đến hàng ngày của Trung tâm;

- Ký các văn bản trình các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan cấp trên và các văn bản khác theo lĩnh vực được phân công;

- Cầu nối các hiệp hội, doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

b) Kiêm nhiệm một số chức danh các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng, Hội đồng kỷ luật; Hội đồng lương, Hội đồng tuyển dụng viên chức, lao động của Trung tâm.

d) Phối hợp và giữ mối quan hệ công tác giữa Trung tâm với các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc.

đ) Thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

e) Trực tiếp phụ trách, theo dõi: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; Phòng Xúc tiến Thương mại; trực tiếp chỉ đạo công việc của các phòng khác khi Phó Giám đốc được phân công phụ trách đi công tác dài ngày hoặc nghỉ phép.

f) Chủ tài khoản của Trung tâm.

2. Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc

a) Phụ trách công tác tổng hợp và theo dõi các lĩnh vực:

- Phụ trách công tác pháp chế, giải quyết khiếu nại tố cáo;

- Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh vực;

- Thông tin trên website http://dalat-info.vn/,đặc san Dalat Info và các ấn phẩm phục vụ công tác xúc tiến và hướng dẫn du lịch, các ấn phẩm giới thiệu thông tin phục vụ khách du lịch;

- Trưởng Ban biên tập Đặc san Dalat Info và các ấn phẩm phục vụ công tác xúc tiến và hướng dẫn du lịch, ấn phẩm giới thiệu thông tin phục vụ khách du lịch;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thông tin, xúc tiến du lịch, thông tin cung cấp và hỗ trợ khách du lịch; phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công và Trung tâm xúc tiến Du lịch của các tỉnh, thành phố trong cả nước;

- Xã hội hóa (ký kết các hợp đồng phối hợp đăng tải thông tin) trên đặc san Dalat Info và ấn phẩm xúc tiến và hướng dẫn du lịch, ấn phẩm giới thiệu thông tin phục vụ khách du lịch;

- Các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực du lịch;

- Ký các văn bản giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Chịu trách nhiệm và báo cáo Giám đốc các công việc sau khi làm việc với các Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

b) Kiêm nhiệm một số chức danh các Ban Chỉ đạo, Hội đồng liên ngành cấp tỉnh theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Chủ tài khoản thứ hai của Trung tâm; kiểm tra và duyệt chi các khoản chi có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

d) Giữ mối quan hệ với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

đ) Phối hợp và giữ mối quan hệ công tác giữa Trung tâm với các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các hiệp hội, doanh nghiệp.

e) Được Giám đốc uỷ quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về các quyết định của mình.

f) Trực tiếp phụ trách, theo dõi: Phòng Xúc tiến và Hướng dẫn Du lịch, Phòng Thông tin, Trung tâm thông tin và Hỗ trợ Khách du lịch.

g) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công. 

Kèm theo Thông báo số 03/TB-TTXT ngày 01/9/2020 của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng
(TIPC Lâm Đồng)