20-11-2021, 9:30 GMT+7
Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-TTXT ngày 23/9/2021 của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng về việc tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 23/TB-TTXT ngày 06/10/2021 của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng (sau đây viết tắt là Trung tâm) về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm năm 2021;

Xét Báo cáo số 01/BC-BKTP ngày 12/11/2021 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển về kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện vòng 1 và dự tuyển vòng 2 năm 2021 (danh sách đính kèm).

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm thông báo để các thí sinh biết; thí sinh rà soát, kiểm tra thông tin cá nhân (Họ và tên, ngày tháng năm sinh,...) nếu có sai sót liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, số điện thoại 0263.3832.964 để được điều chỉnh.

Nội dung tài liệu ôn tâp thì sinh xem tại đây

TIPC Lâm Đồng
Video
.
.
.
.