16-10-2019, 13:32 GMT+7

Gia hạn VnSAT Lâm Đồng thêm 2 năm

Theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, Dự án VnSAT (chuyển đổi nông nghiệp bền vững) cần được gia hạn thêm 2 năm để tiếp tục hỗ trợ 29 tổ chức nhân dân (TCND) trong kế hoạch áp dụng kỹ thuật sản xuất cà phê trên địa bàn. Trong khi đó chỉ còn 1 năm 2020 thì Dự án VnSAT không thể giải ngân hết 78,4% tổng số vốn còn lại để thực hiện các hợp phần tại Lâm Đồng. Thống kê đến nay, Dự án VnSAT trong thời hạn (2015 - 2020) đã giải ngân gần 42,7 tỷ đồng, chiếm 21,6% kế hoạch tổng thể. Cụ thể, các tỷ lệ vốn giải ngân so với kế hoạch gồm ODA (27,6%), vốn đối ứng (20%), vốn tư nhân (3,8%). Các hợp phần đã thực hiện như thành lập 32 TCND sản xuất cà phê bền vững, tập huấn gần 13.053 lượt nông dân. Tổng diện tích sản xuất, tái canh cà phê bền vững đạt lần lượt gần 4.580 ha và hơn 1.570 ha. Có gần 955 hộ gia đình vay gần 365 tỷ đồng từ các ngân hàng thương mại trên địa bàn để tái canh cà phê…

(http://baolamdong.vn)
Hits count: 33,866,000