22-9-2021, 11:19 GMT+7

Mời tham gia diễn đàn trực tuyến kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản và sản phẩm OCOP Khu vực Tây Nguyên năm 2021- Diễn đàn 970 – phiên thứ 4

 Nội dung thư mời : Xem tại đây

Nội dung Chương trình
: Xem tại đây

Nội dung phiếu đăng ký
: Xem tại đây