7-7-2021, 10:4 GMT+7

Chấp thuận quy trình trồng, chăm sóc và sơ chế, chế biến mắc ca

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã chấp thuận quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và sơ chế, chế biến mắc ca tại Tây Nguyên và mô hình liên kết thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm áp dụng tại địa phương của Công ty TNHH Hoàng Anh Maca, trụ sở chính tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương.
 
Theo đó, trong giai đoạn năm 2016 - 2020, Công ty TNHH Hoàng Anh Maca chủ trì thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất mắc ca bền vững theo chuỗi giá trị phục vụ xây dựng nông thôn mới tại Lâm Đồng”. Dự án này đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận triển khai các mô hình trồng xen cây mắc ca với cây cà phê; cải tạo vườn mắc ca sẵn có; sơ chế, chế biến và bảo quản hạt mắc ca. 
 
Kết quả, Công ty TNHH Hoàng Anh Maca đã liên kết 18 nông hộ tại huyện Lâm Hà và huyện Đức Trọng thu mua 51,6 tấn hạt mắc ca, tăng hiệu quả kinh tế của mô hình hơn 25%.
 
VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/
Tin trong ngày.
Tin khác.