21-9-2020, 10:26 GMT+7

Đạ M rông: 260 triệu đồng xây dựng mô hình nhân rộng giống nếp đen truyền thống

 UBND huyện Đam Rông vừa quyết định giao cho UBND xã Đạ M’rông thực hiện dự án; Xây dựng mô hình nhân rộng giống lúa nếp đen truyền thống tại xã Đạ M’rông với tổng kinh phí thực hiện hơn 260 triệu đồng. Đây là nguồn vốn thuộc dự án khoa học công nghệ tỉnh Lâm Đồng và ngân sách huyện Đam Rông hỗ trợ. Qua việc xây dựng dự án sẽ góp phần giúp cho các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số đẩy mạnh chuyển đổi giống cây trồng, giữ được loại giống lúa truyền thống của dân tộc bản địa, xây dựng thương hiệu nếp đen tại địa phương.
 
VĂN TÂM(baolamdong.vn)