10-6-2021, 10:47 GMT+7

Đạ Tẻh: 40 ha phát triển vùng nguyên liệu và cơ sở nuôi tằm con

 Từ nguồn ngân sách Đề án phát triển bền vững ngành dâu tằm tơ tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2021, huyện Đạ Tẻh đang tiến hành phát triển vùng nguyên liệu dâu tằm ở các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.
 
Theo đó, tổng kinh phí thực hiện đề án trên địa bàn huyện là 696,8 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 670 triệu đồng, nguồn ngân sách huyện là 26,8 triệu đồng. Đề án được thực hiện trên diện tích 40 ha, bao gồm phát triển vùng nguyên liệu dâu tằm và phát triển cơ sở nuôi tằm con tập trung công nghệ cao, xây dựng mới 1 cơ sở nuôi tằm con tập trung, nâng cấp và mở rộng 2 cơ sở nuôi tằm con tập trung; đồng thời xây dựng 1 mô hình tự động hóa, cơ giới hóa trồng dâu, nuôi tằm.
 
Được biết, việc hình thành vùng nguyên liệu dâu tằm ổn định, gắn nghề trồng dâu nuôi tằm với ươm tơ dệt lụa trong Đề án phát triển bền vững ngành dâu tằm tơ giai đoạn 2019 - 2023 không chỉ nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cho sản phẩm dâu tằm tơ, mà còn góp phần nâng cao đời sống của người dân nông thôn.
 
THÂN HIỀN
http://baolamdong.vn/
Tin trong ngày.
Tin khác.