30-3-2020, 9:11 GMT+7

Đam Rông: Hỗ trợ xây dựng cơ sở nuôi tằm con

 Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đam Rông, để định mức hỗ trợ xây dựng cơ sở nuôi tằm con tập trung theo hướng công nghệ cao, mô hình tự động, cơ giới hóa trồng dâu nuôi tằm và xây dựng liên kết tổ chức sản xuất; UBND huyện đã lồng ghép nguồn vốn và cân đối ngân sách để thực hiện hỗ trợ phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ trên địa bàn.

Theo đó, để xây dựng 2 cơ sở nuôi tằm con tập trung công nghệ cao ở Đạ K’Nàng, Đạ R’sal hoặc Liêng Srônh, mức hỗ trợ sẽ là 30% và tối đa không quá 200 triệu đồng/cơ sở. Tiếp đó, hỗ trợ xây dựng 3 mô hình trồng dâu bằng hình thức tưới tiết kiệm tự động, cơ giới hóa ở 3 tiểu vùng với định mức hỗ trợ là 50% và không quá 70 triệu đồng/mô hình. Định mức hỗ trợ chi phí tư vấn là 100% chi phí cho 3 tiểu vùng và tối đa không quá 150 triệu đồng/liên kết. Bên cạnh đó, hỗ trợ 30% kinh phí đầu tư hạ tầng phục vụ liên kết, tối đa không quá 5 tỷ đồng/liên kết và hỗ trợ tối đa 70% chi phí mua giống tằm con cho các hộ tham gia liên kết, tối đa không quá 500 triệu đồng/liên kết.


(http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,868,215