9-8-2019, 10:25 GMT+7

Đào tạo nghề nông nghiệp cho gần 28.210 lao động

 Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, trong 10 năm qua, toàn tỉnh Lâm Đồng đã đào tạo nghề nông nghiệp cho gần 28.210 lao động nông thôn.

Trong đó gồm: gần 27.170 lao động thuộc diện chính sách đào tạo nhằm đảm bảo an sinh xã hội nông thôn; hơn 940 lao động trong vùng sản xuất nguyên liệu nông sản của doanh nghiệp; gần 100 lao động là thành viên của trang trại, hợp tác xã.

Qua đó, toàn tỉnh Lâm Đồng xây dựng 122 mô hình tiêu biểu đào tạo theo từng nhóm nghề nông nghiệp ở địa phương. Cụ thể như: đào tạo kỹ thuật chăn nuôi bò sữa cho thành viên HTX Nông nghiệp chăn nuôi bò sữa Cầu Sắt; trồng và chăm sóc rau theo hướng VietGAP ở huyện Đơn Dương; trồng và chăm sóc cà phê ở HTX Lâm Viên; trồng dâu nuôi tằm, canh tác sầu riêng cho lao động thành viên hợp tác xã các huyện Lâm Hà, Đạ Huoai, Cát Tiên…
Tính chung kết quả chiếm tỷ lệ gần 97% lao động có việc làm sau đào tạo nghề trên địa bàn.

(Báo Lâm Đồng Online)

Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,851,180