22-9-2021, 10:56 GMT+7

Định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển đạt hiệu quả

 Giai đoạn 2017 - 2020, việc phân bổ nguồn vốn ngân sách tập trung cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện theo Nghị quyết số 18/2016 của HĐND tỉnh. Theo đó, những quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tập trung đã tạo được sự chủ động, linh hoạt và phát huy hiệu quả cho các địa phương trong thực hiện kế hoạch đầu tư công, đầu tư các công trình cấp thiết phục vụ dân sinh...
 
Công trình đường Phạm Hồng Thái thành phố Đà Lạt hoàn thành trước thời hạn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Công trình đường Phạm Hồng Thái thành phố Đà Lạt hoàn thành trước thời hạn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Giai đoạn 2017 - 2020, tổng vốn thuộc nguồn ngân sách tập trung là hơn 2.745 tỷ đồng, bố trí cho 206 chương trình, dự án. Trong đó, số dự án hoàn thành đưa vào sử dụng là 167 dự án, vốn bố trí gần 1.615 tỷ đồng.
 
Việc phân bổ nguồn vốn ngân sách tập trung cho các dự án, công trình cấp tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 đã được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị quyết số 18/2016 của HĐND tỉnh. Không bố trí vốn dàn trải, đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh. 
 
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành và địa phương nên tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách tập trung giai đoạn 2017 - 2020 đảm bảo yêu cầu đề ra. 
 
Tổng số vốn nguồn ngân sách tập trung phân cấp cho các huyện, thành phố là 624.885 triệu đồng, đã bố trí cho 523 công trình, dự án. Trong đó, lĩnh vực giao thông là 201 dự án, tổng mức đầu tư 200.815 triệu đồng. Lĩnh vực giáo dục là 98 dự án với tổng mức đầu tư là 287.695 triệu đồng. Lĩnh vực xây dựng, đầu tư cho trụ sở làm việc cơ quan hành chính nhà nước là 102 dự án, tổng mức đầu tư là 173.409 triệu đồng… Việc phân cấp cho các huyện, thành phố đã tạo sự chủ động cho các địa phương trong thực hiện kế hoạch đầu tư công, đầu tư các công trình bức xúc, quy mô nhỏ, đầu tư trang thiết bị cho bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đáp ứng nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các trường học, trụ sở làm việc của các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, phát triển hệ thống ao, hồ nhỏ, giao thông nông thôn, đầu tư các mô hình khoa học công nghệ… Số vốn phân cấp cho các huyện, thành phố cũng đảm bảo đúng theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết 18 của HĐND tỉnh.
 
Có thể nói, việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tập trung giai đoạn 2017 - 2020 là phù hợp với nguyên tắc phân bổ vốn theo quy định. Tuân thủ đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công. Đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Việc bố trí vốn tập trung hiệu quả, công khai và minh bạch, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu của tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh.
 
Tuy nhiên, tại kỳ họp HĐND tỉnh, qua xem xét, đánh giá, cơ quan chức năng vẫn nhận thấy còn một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Nghị quyết số 18 như quá trình cân đối vốn còn khó khăn, tổng vốn bố trí là 624.885 triệu đồng, đạt 93,8%. Việc bố trí vốn tại một số địa phương còn dàn trải, chưa tập trung. Việc quy định cụ thể các nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tập trung phân cấp tại các huyện, thành phố chưa thật sự tạo sự chủ động cho các địa phương trong thực hiện kế hoạch đầu tư công.
 
Tại kỳ họp, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cũng được nêu lên để rút kinh nghiệm thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Đó là, việc quy định cụ thể mức vốn đầu tư phát triển cho từng năm trong bối cảnh ngân sách địa phương còn khó khăn dẫn đến không thực hiện được đầy đủ việc phân bổ vốn theo quy định tại Nghị quyết. Do khó khăn trong việc cân đối nguồn lực cấp tỉnh, mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tập trung phân cấp cho các địa phương còn thấp, trung bình là 23% tổng vốn ngân sách tập trung hàng năm, dẫn đến một số địa phương được bố trí vốn thấp khoảng dưới 10 tỷ đồng/năm. Vì vậy, hầu như không đủ nguồn lực để đầu tư các dự án lớn mang tính tập trung.
 
Cũng theo đó, để triển khai kịp thời quy định mới của Quốc hội, Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh cũng đã đề nghị HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tại khoản 2, Điều 10 Quyết định số 26 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 quy định tại Quyết định này, khả năng tài chính và tình hình của địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cấp tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025”.
 
NGUYỆT THU
http://baolamdong.vn/