11-3-2021, 9:57 GMT+7

Đơn Dương: Đặt mục tiêu tăng trưởng khá

 Mục tiêu chung mà huyện Đơn Dương đặt ra trong năm 2021 bao gồm mức tăng trưởng kinh tế khá, hoàn thành các chỉ tiêu văn hóa, xã hội, môi trường và tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh.
 
Khoai tây giống mới TK15.80 thu hoạch 6 tấn/2.000 m2/3 tháng ở xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương. Ảnh: V.Việt
Khoai tây giống mới TK15.80 thu hoạch 6 tấn/2.000 m2/3 tháng ở xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương. Ảnh: V.Việt
Năm 2021 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XII, vì vậy, Huyện ủy Đơn Dương đã sớm ban hành Nghị quyết về “phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021”; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ để triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm nhằm đảm bảo mang lại kết quả khả quan ngay từ đầu nhiệm kỳ. 
 
Cũng cần nhắc lại rằng, năm 2020, mặc dù dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến phát kiển kinh tế và đời sống xã hội, nhưng Đơn Dương vẫn duy trì mức tăng trưởng kinh tế khá, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đặt ra đều đạt và vượt so với kế hoạch, nhất là chương trình trọng tâm đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được thực hiện hiệu quả cũng như việc tiếp tục xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Một số chỉ tiêu cơ bản đó là: Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản mang lại doanh thu hơn 9.060 tỷ đồng (số liệu được làm tròn), đạt 99,04% kế hoạch, tăng 5,9%; tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp trên 595 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 7,1% và tổng giá trị bán lẻ và doanh thu ngành dịch vụ 7.285 tỷ đồng, đạt 99,2% kế hoạch, tăng 10,3%... Cũng trong năm qua, nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đã thực hiện trên địa bàn huyện gần 2.545 tỷ đồng, đạt 99,9% kế hoạch; tổng thu ngân sách xấp xỉ 184 tỷ đồng, đạt 122,2% dự toán và bằng 99,7% so với cùng kỳ. 
 
Việc đẩy mạnh chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó lĩnh vực rau, hoa có mức tăng khá cả về năng suất lẫn sản lượng, được UBND tỉnh công nhận 2 vùng sản xuất tập trung. Đây là tiền đề để huyện tiếp tục mở rộng các vùng sản xuất trong thời gian tới, nhất là đối với huyện có nền nông nghiệp phát triển như Đơn Dương. Riêng chương trình “xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 2025”, huyện đã quan tâm triển khai công tác quy hoạch, tổ chức lại các khu dân cư, xây dựng cảnh quan môi trường và đã có 3 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 
Với những kết quả nêu trên, Đơn Dương tự tin đặt ra chỉ tiêu, kế hoạch trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cao so với năm trước. Cụ thể, tổng giá trị ngành nông, lâm, thủy sản tăng 7%, tương đương gần 9.683 tỷ đồng (theo giá cố định năm 2010); giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 10%, tương đương trên 654 tỷ đồng và ngành dịch vụ tăng 10,6%, tương đương gần 8.058 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt kế hoạch giao; giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,3%, trong đó vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm dưới 0,5%. Các chỉ tiêu về y tế, giáo dục, dân số, bảo hiểm y tế toàn dân và tỷ lệ che phủ rừng… đảm bảo đạt và vượt theo kế hoạch.
 
Bên cạnh đó, Đơn Dương cũng xác định một trong những chương trình trọng tâm đó là tiếp tục xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 2025 với chỉ tiêu có thêm 10% khu dân cư kiểu mẫu, đạt 40%; 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao, từ 1 - 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu và tiếp tục xây dựng 2 thị trấn theo định hướng đạt chuẩn văn minh đô thị. 
 
Để đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra, Nghị quyết số 02 - NQ/HU về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 của Huyện ủy Đơn Dương xác định: Quyết tâm đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo triển khai tổ chức thực hiện đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn đời sống chính trị, xã hội của huyện. Theo đó, nhấn mạnh kế hoạch tổng thể bao gồm: Tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm. Cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nguồn lực vào các dự án trọng tâm, các công trình trọng điểm. Đi đôi với phát triển kinh tế, tập trung chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và bảo vệ môi trường. Đồng thời, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy; cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đặc biệt, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
 
XUÂN TRUNG
http://baolamdong.vn/