2-6-2020, 10:50 GMT+7

Hình thành nhiều vùng sản xuất quy mô lớn

 Thống kê trong 5 năm qua, trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã hình thành nhiều vùng sản xuất quy mô lớn, tăng năng suất cây trồng bình quân mỗi năm từ 7-10%. 
 
Cụ thể, những vùng sản xuất tập trung hiệu quả cao ở huyện Đạ Tẻh với các loại cây trồng gồm: cao su (3.775 ha); cây ăn trái (1.656 ha); lúa chất lượng cao (1.600 ha); dâu tằm (1.527 ha); bắp chuyển đổi mùa vụ (1.200 ha); tre tầm vông (150 ha)…  
 
Đến nay, tổng diện tích gieo trồng huyện Đạ Tẻh đạt 24.256 ha, tăng 10% so với năm 2016. Trong đó, tăng diện tích cây trồng lâu năm gần 24%; giảm 18% diện tích cây trồng hàng năm kém hiệu quả. 
 
Ước giá trị thu nhập trên đơn vị hecta đất trồng trọt đến cuối năm 2020 đạt 97 triệu đồng, tăng tỷ lệ 42,6% so với năm 2016. Thu nhập bình quân đầu người ở huyện Đạ Tẻh từ 32,9 triệu đồng năm 2016 tăng lên 43,5 triệu đồng năm 2019, ước đạt 46,3 triệu đồng năm 2020. 

(http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,851,434