9-6-2020, 10:19 GMT+7

Hoạt động doanh nghiệp bắt đầu khởi sắc

Trong tháng 5/2020, có 110 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 1.411,3 tỷ đồng; tăng 12,2% về số doanh nghiệp và 23,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động 27 doanh nghiệp, tăng 200% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại 19 doanh nghiệp, tăng 90% so cùng kỳ. Lũy kế đến ngày 31/5/2020, có 444 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 3.619,3 tỷ đồng, giảm 1,3% về số doanh nghiệp và 0,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động 254 doanh nghiệp, tăng 51,2% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại 109 doanh nghiệp, giảm 24,3%.

(http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,852,551