16-10-2020, 9:40 GMT+7

Lâm Đồng đã cơ bản đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững

 Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trong diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo Lâm Đồng xin trân trọng lược ghi giới thiệu cùng bạn đọc. 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến phát biểu khai mạc Đại hội
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến phát biểu khai mạc Đại hội
 
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, được Trung ương Đảng và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung cả nước; quy mô, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế tăng đáng kể. Thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đạt kết quả tích cực; cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý. 
 
Lâm Đồng là địa phương đi đầu cả nước về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và phát triển mạnh lực lượng sản xuất trong nông nghiệp với mô hình “doanh nghiệp là nòng cốt, ứng dụng khoa học công nghệ là điều kiện tiên quyết; xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để phát triển bền vững; xây dựng thương hiệu để bảo hộ quyền lợi người sản xuất và tạo niềm tin cho người tiêu dùng; nông dân đóng vai trò chủ thể và là nhân tố quyết định”; đồng thời qua đó đã xuất hiện những “nông dân thế hệ mới” có khả năng làm giàu từ nông nghiệp. Dịch vụ du lịch từng bước khẳng định là ngành kinh tế động lực của tỉnh. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, hoàn thiện; bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh, phúc lợi xã hội đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.
 
Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã ngăn chặn và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được giữ vững, dân chủ trong xã hội tiếp tục được phát huy. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân được củng cố, tăng cường. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền tăng đáng kể.
 
Với những thành tựu đạt được trong thời gian qua, chúng ta có thể tự hào và khẳng định rằng tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, đây là tiền đề vững chắc để vươn tới mục tiêu cao hơn trong các nhiệm kỳ tiếp theo.
 
Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng và trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội lần này biểu thị quyết tâm, thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu cho nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước”, đồng thời đề ra định hướng chiến lược “đến năm 2030 là tỉnh khá toàn diện, tự cân đối ngân sách và có đóng góp cho Trung ương và đến năm 2045 Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. 
 
Đây vừa là quyết tâm chính trị của Đại hội và của Đảng bộ, vừa là kỳ vọng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh và là nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tin tưởng, giao phó cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng cần phải quyết tâm thực hiện trong thời gian tới.
 
Lâm Đồng dẫn đầu trong cả nước về mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Văn Báu
Lâm Đồng dẫn đầu trong cả nước về mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Văn Báu
 
Để thực hiện được nhiệm vụ, mục tiêu đó, chúng ta cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng: phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Do vậy, thời gian tới Đảng bộ tỉnh quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: 
 
Trên lĩnh vực kinh tế: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, hữu cơ, đặc biệt cần phát triển mạnh mẽ quan hệ sản xuất trong nông nghiệp với mô hình “doanh nghiệp là nòng cốt, kinh tế tập thể - hợp tác là trung tâm, nông dân là chủ thể”. Phát triển du lịch chất lượng cao thực sự trở thành ngành kinh tế động lực của tỉnh. Phát triển công nghiệp có chọn lọc, có lợi thế cạnh tranh, thân thiện với môi trường. Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược. Huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh, toàn diện, bền vững.
 
Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập. Chăm lo phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư hoàn thiện hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Phát triển văn hóa, con người Việt Nam gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.
 
Giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kiềm chế và giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tín dụng đen, các băng, nhóm tội phạm có tổ chức. Không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập.
 
Tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
 
Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân; giữ mối quan hệ máu thịt với Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
Đại hội lần sẽ này thực hiện các nội dung quan trọng theo Chỉ thị của Trung ương và Chương trình của Đại hội đó là: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020); đánh giá kỹ, rõ, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những khuyết điểm, yếu kém, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa X, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), với yêu cầu Ban Chấp hành khóa mới phải là một tập thể thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất về ý chí và hành động, tiêu biểu cho toàn Đảng bộ về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới, sáng tạo; quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”, chúng ta tin tưởng rằng, mỗi đại biểu và toàn thể Đại hội sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, bàn bạc và quyết định những vấn đề lớn, những định hướng, quyết sách quan trọng của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của toàn thể cán bộ, chiến sỹ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh trao gửi và hướng về Đại hội.
 
Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
XUÂN TRUNG (lược ghi)
http://baolamdong.vn/