11-6-2019, 10:3 GMT+7

Lâm Đồng hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP

  UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo điểm Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019. Theo đó, phát triển ít nhất 20 sản phẩm OCOP cấp tỉnh và phát triển ít nhất 02 sản phẩm đạt tiêu chí OCOP cấp quốc gia.

 


 
Nhằm thúc đẩy phát triển những mô hình điển hình, có tác dụng lan tỏa và nhân rộng trên toàn tỉnh, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Chương trình “ Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) Lâm Đồng giai đoạn 2018-2020.UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo điểm Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019. Theo đó, phát triển ít nhất 20 sản phẩm OCOP cấp tỉnh và phát triển ít nhất 02 sản phẩm đạt tiêu chí OCOP cấp quốc gia từ cà phê Arabica, atisô, hạt mắc-ca, quả phúc bồn tử.

Để phát triển các sản phẩm đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí tuyên truyền, hướng dẫn triển khai kế hoạch chỉ đạo điểm Chương trình OCOP; hỗ trợ 50%  các nguồn kinh phí quảng bá sản phẩm OCOP Lâm Đồng tại sự kiện lễ hội truyền thống của địa phương; phát triển sản phẩm OCOP Lâm Đồng;  thực hiện mô hình điểm trưng bày và quảng bá sản phẩm OCOP và hỗ trợ kinh phí quản lý, hướng dẫn, giám sát thực hiện kế hoạch địa phương chỉ đạo điểm chương trình OCOP./.

(http://lamdongtv.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,851,775