12-4-2019, 10:23 GMT+7

Lâm Đồng trên 170 đề án hỗ trợ chương trình khuyến công

 Sở Công thương Lâm Đồng cho biết trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, tỉnh Lâm Đồng triển khai trên 170 đề án khuyến công với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng

 


 
Trong đó khuyến công địa phương thực hiện 150 đề án, kinh phí hỗ trợ trên 22 tỷ đồng, khuyến công Quốc gia thực hiện 27 đề án, kinh phí 6,8 tỷ đồng. Riêng nguồn kinh phí hỗ trợ khuyến công không thu hồi gần 110 đề án với kinh phí trên 6,3 tỷ đồng, với các đề án chủ yếu liên quan đến các hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, sản xuất nông nghiệp, giống cây trồng tại địa phương.

Thông qua việc hỗ trợ này, nhiều cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư, đổi mới trang thiết bị sản xuất, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp, đa dạng hoa cây trồng, vật nuôi và các ngành nghề liên quan, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương./. 

(http://lamdongtv.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,850,436