9-12-2019, 10:57 GMT+7

Nhiều hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản

Ngành chức năng Đơn Dương cho biết, trên địa bàn huyện hiện nay có 27 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp với 20 HTX, có 3 HTX chăn nuôi, 2 HTX vận tải, 2 HTX tiểu thủ công nghiệp.

Trong số HTX đang hoạt động trên, có 2 HTX đang chờ giải thể là HTX Nông nghiệp Xanh và HTX Rau quả sạch Đà Lạt. Tính riêng trong năm 2019, huyện có 7 HTX được thành lập mới. Cùng đó, toàn huyện hiện nay có 17 tổ hợp tác cũng đang hoạt động.

Theo đánh giá của huyện, hầu hết các HTX và tổ hợp tác đều hoạt động tương đối ổn định, mức thu nhập cho người lao động làm việc tại các HTX và tổ hợp tác từ 5,8 triệu đồng/người/tháng; hầu hết các HTX đều tham gia vào chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm.

Tuy nhiên theo ngành chức năng, hầu hết bộ phận quản lý các HTX và tổ hợp tác xuất phát từ nông dân, chưa qua đào tạo nên việc quản lý còn hạn chế, hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao.
(http://baolamdong.vn/)
 
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,867,871