12-4-2019, 10:27 GMT+7

Phân bổ hơn 10 tỷ đồng phát triển nông nghiệp, nông thôn

 Trong kế hoạch hành động đến cuối năm 2019, ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lâm Đồng được phân bổ hơn 10 tỷ đồng ngân sách để triển khai 6 chương trình, đề án trên địa bàn 4 huyện, thành phố.
 
Trong đó, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng nguồn vốn triển khai nhiều nhất với hơn 6,4 tỷ đồng. Cụ thể, gồm hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết (gần 5 tỷ đồng) và hơn 1,4 tỷ đồng thực hiện mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phát triển ngành nghề nông thôn, nâng cao chất lượng đào tạo nghề. 
 
Còn lại hơn 3,6 tỷ đồng thực hiện 5 chương trình, đề án gồm: hơn 2,4 tỷ đồng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 1,2 tỷ đồng chuyển đổi giống cây trồng, tái canh cà phê, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp và phát triển bền vững ngành dâu tằm. 
 
(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,850,542