25-12-2019, 9:31 GMT+7

Phát triển văn hóa DTTS phải gắn với mục tiêu phát triển bền vững quốc gia

 Chiều nay 24.12 tại Hà Nội, Vụ Văn hóa Dân tộc (VHDT), Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã dự Hội nghị.

Theo bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ VHDT, năm 2019, công tác văn hóa đồng bào DTTS, miền núi đã đạt được những kết quả quan trọng, kịp thời đáp ứng nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Vụ đã quán triệt và triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách về văn hóa vùng đồng bào DTTS, thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Các chính sách đối với đồng bào DTTS được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đồng bào dân tộc phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, lễ hội, các hoạt động nghiên cứu khoa học, kiểm kê, truyền dạy di sản văn hóa diễn ra lành mạnh, thuận lợi cho văn hóa các dân tộc phát triển, xây dựng nền văn hóa Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

 

 

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chủ trì Hội nghị

Ở cấp Trung ương, Vụ VHDT đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động nhằm triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết Trung ương lần thứ 7 (khóa IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc”; Chỉ thị số 1971/2010/CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc; Quyết định số 1270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”...

Ở cấp địa phương, Vụ VHDT tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch đề ra. Nhiều địa phương đã tập trung đầu tư cho hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa DTTS, tổ chức khảo sát, thống kê, đánh giá thực trạng các giá trị văn hóa truyền thống. Từng bước kiểm kê di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, lập hồ sơ khoa học từ đó có kế hoạch giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của DTTS. Các tỉnh vùng DTTS cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn, giao lưu văn hóa nghệ thuật quần chúng mang tính cộng đồng. Việc tổ chức định kỳ “Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc”, “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 19.4” đã thu hút sự đông đảo của nghệ nhân, diễn viên, VĐV tham gia, góp phần phục hồi, phát triển các làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ, trò chơi dân gian và lễ hội truyền thống của mỗi địa phương, khơi nguồn sáng tạo trong cộng đồng các dân tộc.

Trong công tác tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, Vụ VHDT đã soạn thảo và tham gia soạn thảo ban hành quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo tồn, phục dựng, lưu trữ các giá trị văn hóa cũng như trong tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, ngày hội, liên hoan văn hóa... của đồng bào DTTS.

Việc thực hiện có hiệu quả công tác VHDT năm 2019 của Vụ VHDT đã góp phần quan trọng vào ổn định, cải thiện, nâng cao mọi mặt đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy tích cực xây dựng nông thôn mới. VHDT cũng ngày càng được quan tâm đúng mức, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đồng bào DTTS trên địa bàn cả nước. Đời sống tinh thần của đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được cải thiện rõ rệt. Đồng bào các DTTS đã đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Qua đó, việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn đặc sắc của đồng bào ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 

 

Hoạt động văn hóa của đồng bào các DTTS không ngừng được đẩy mạnh

Ngoài những thành tựu cụ thể nêu trên, Vụ cũng phối hợp với các bên liên quan tổ chức các ngày hội, liên hoan như Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV tại Sơn La thu hút sự tham gia của 7 tỉnh, thành; Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các DTTS 6 tỉnh vùng biên giới Việt Nam – Lào khu vực miền Trung, Tây Nguyên tại Thừa Thiên Huế; Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ II tại Điện Biên và nhiều ngày hội khác. Các ngày hội thu hút sự tham gia đông đảo của du khách trong nước và quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho quảng bá các nét văn hóa độc đáo của dân tộc Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong năm vừa qua, Vụ VHDT cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại. Cũng theo bà Nguyễn Thị Hải Nhung, các tỉnh vùng DTTS còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, tốc độ phát triển kinh tế chậm, địa bàn rộng, trình độ phát triển không đồng đều đã khiến việc đưa văn hóa, văn nghệ đến phục vụ đồng bào dân tộc dù đã cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Văn hóa truyền thống của một số DTTS cũng đang có nguy cơ mai một, biến dạng. Một số nét văn hóa truyền thống của đồng bào chưa được gìn giữ và phát huy đúng mức. Việc phát triển những giá trị văn hóa mới còn nhiều hạn chế, thiếu bền vững. Văn hóa truyền thống các DTTS đang đứng trước nhiều thách thức và cần có sự hướng dẫn, hỗ trợ để bảo tồn, phát huy trong đời sống đương đại.

Nhiều chính sách được thực hiện thông qua những đề án, dự án còn thiếu nguồn kinh phí triển khai dẫn đến phải thực hiện lồng ghép hoặc đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa ở địa bàn miền núi và DTTS rất khó khăn.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã biểu dương những nỗ lực của Vụ VHDT khi đã đạt được nhiều thành tích trong năm vừa qua. Thứ trưởng nêu rõ trong nhiều năm trở lại đây, đời sống văn hóa của đồng bào các DTTS trên mọi miền đất nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điều này đòi hỏi những người làm công tác dân tộc như Vụ VHDT phải nghiên cứu, theo sát đời sống của bà con.

Thứ trưởng cũng lưu ý Vụ VHDT trong năm tới cần quán triệt, thống nhất trong công tác chỉ đạo, tham mưu cho lãnh đạo Bộ VHTTDL các chương trình hành động phát triển văn hóa DTTS gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị và xã hội của quốc gia. Đồng thời, Vụ VHDT cần tập trung hoàn thiện các văn bản đẩy mạnh hoạt động văn hóa của đồng bào các dân tộc, đáp ứng tiến độ và chất lượng. Công tác tập huấn, tuyên truyền, dạy nghề cho đồng bào DTTS phải được đẩy mạnh hơn nữa nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,869,584