30-3-2020, 9:9 GMT+7

Sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 2.290 tỷ đồng

 Trong quý 1/2020, huyện Đơn Dương ước đạt hơn 2.290 tỷ đồng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản, đạt 25% kế hoạch năm.

Cụ thể, so với kế hoạch cả năm 2020, diện tích gieo trồng lúa vụ Đông Xuân 260 ha, rau thương phẩm 10.880 ha, đạt tỷ lệ lần lượt 50% và 40%. Riêng diện tích rau, hoa ứng dụng công nghệ cao 10.486 ha, đạt tỷ lệ 89%.

Đàn gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển ổn định, trong đó đàn bò sữa toàn huyện Đơn Dương nuôi trong hộ dân đạt 10.258 con và nuôi trong doanh nghiệp 4.042 con. Đã tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Đơn Dương tổng số khoảng 200 lít.

Ngoài ra, toàn huyện Đơn Dương còn thống kê 30.033 ha diện tích giao khoán quản lý, bảo vệ rừng với gần 1.040 hợp đồng đã được ký kết.

(http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,868,149