10-6-2019, 14:14 GMT+7

43,8% doanh nghiệp báo cáo quyết toán thuế có lãi

 Theo số liệu thống kê trên địa bàn toàn tỉnh, số doanh nghiệp phải nộp báo cáo quyết toán thuế năm 2018 là 6.564 doanh nghiệp, số đã nộp 5.975 doanh nghiệp, đạt 91%. Trong đó, số doanh nghiệp có lãi 2.618 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 43,8% với số lãi 5.426 tỷ đồng. Qua đó, số thuế miễn giảm 55,2 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 734,8 tỷ đồng. Số doanh nghiệp lỗ 2.842 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 47,6% với tổng số lỗ 1.287,5 tỷ đồng. Còn lại 515 doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu, chiếm tỷ lệ 8,6%.
 
(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,854,044