Nghị Quyết

Nghị quyết – sau đây Dalat-info.vn sẽ cập nhật 1 số nghị quyết đang ban hành hiện nay để các bạn đọc có thể tìm hiểu và đọc thêm.
Nghị quyết số hiệu 120/2020/NQ-HĐND

 • Ngày ban hành: 13/10/2022
 • Người ký: Trần Đức Quận
 • Trích yếu: Nghị quyết quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông thuộc tỉnh Lâm Đồng.
 • Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Lâm Đồng
 • Loại văn bản: Nghị quyết QPPL
 • Lĩnh Vực: Giáo dục Đào tạo
 • Đính kèm : NQ 120_HDND

Nghị Quyết số hiệu 122/2022/NQ-HĐND

 • Ngày ban hành: 13/10/2022
 • Người ký: Trần Đức Quận
 • Trích yếu: Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 • Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Lâm Đồng
 • Loại văn bản: Nghị quyết QPPL
 • Lĩnh Vực: Thanh tra
 • Đính kèm : NQ 122_HDND

Nghị Quyết số hiệu 124/2022/NQ-HĐND

 • Ngày ban hành: 13/10/2022
 • Người ký: Trần Đức Quận
 • Trích yếu: Nghị quyết quy định mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 • Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Lâm Đồng
 • Loại văn bản: Nghị quyết QPPL
 • Lĩnh Vực: Giáo dục Đào tạo
 • Đính kèm : NQ 124_HDND

Nghị quyết – sau đây Dalat-info.vn sẽ cập nhật 1 số nghị quyết đang ban hành hiện nay để các bạn đọc có thể tìm hiểu và đọc thêm.
Nghị quyết số hiệu 120/2020/NQ-HĐND

 • Ngày ban hành: 13/10/2022
 • Người ký: Trần Đức Quận
 • Trích yếu: Nghị quyết quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông thuộc tỉnh Lâm Đồng.
 • Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Lâm Đồng
 • Loại văn bản: Nghị quyết QPPL
 • Lĩnh Vực: Giáo dục Đào tạo
 • Đính kèm : NQ 120_HDND

Nghị Quyết số hiệu 122/2022/NQ-HĐND

 • Ngày ban hành: 13/10/2022
 • Người ký: Trần Đức Quận
 • Trích yếu: Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 • Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Lâm Đồng
 • Loại văn bản: Nghị quyết QPPL
 • Lĩnh Vực: Thanh tra
 • Đính kèm : NQ 122_HDND

Nghị Quyết số hiệu 23/2022/NQ-HĐND

 • Ngày ban hành: 13/10/2022
 • Người ký: Trần Đức Quận
 • Trích yếu: Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 • Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Lâm Đồng
 • Loại văn bản: Nghị quyết QPPL
 • Lĩnh Vực: Quốc phòng
 • Đính kèm : NQ 123_HDND

Nghị Quyết số hiệu 121/2022/NQ-HĐND

 • Ngày ban hành: 13/10/2022
 • Người ký: Trần Đức Quận
 • Trích yếu: Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 • Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Lâm Đồng
 • Loại văn bản: Nghị quyết QPPL
 • Lĩnh Vực: Giáo dục Đào tạo
 • Đính kèm : NQ121_HDND

Nghị Quyết số hiệu 118/2022/NQ-HĐND

 • Ngày ban hành: 13/10/2022
 • Người ký: Trần Đức Quận
 • Trích yếu: Ban hành quy định về nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất,lựa chọn đơn vị đặt hàng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
 • Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Lâm Đồng
 • Loại văn bản: Nghị quyết QPPL
 • Lĩnh Vực: Vấn đề chung
 • Đính kèm : NQ 118_HDND

Nghị quyết – sau đây Dalat-info.vn sẽ cập nhật 1 số nghị quyết đang ban hành hiện nay để các bạn đọc có thể tìm hiểu và đọc thêm.
Nghị quyết số hiệu 120/2020/NQ-HĐND

 • Ngày ban hành: 13/10/2022
 • Người ký: Trần Đức Quận
 • Trích yếu: Nghị quyết quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông thuộc tỉnh Lâm Đồng.
 • Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Lâm Đồng
 • Loại văn bản: Nghị quyết QPPL
 • Lĩnh Vực: Giáo dục Đào tạo
 • Đính kèm : NQ 120_HDND

Nghị Quyết số hiệu 122/2022/NQ-HĐND

 • Ngày ban hành: 13/10/2022
 • Người ký: Trần Đức Quận
 • Trích yếu: Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 • Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Lâm Đồng
 • Loại văn bản: Nghị quyết QPPL
 • Lĩnh Vực: Thanh tra
 • Đính kèm : NQ 122_HDND

Nghị Quyết số hiệu 124/2022/NQ-HĐND

 • Ngày ban hành: 13/10/2022
 • Người ký: Trần Đức Quận
 • Trích yếu: Nghị quyết quy định mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 • Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Lâm Đồng
 • Loại văn bản: Nghị quyết QPPL
 • Lĩnh Vực: Giáo dục Đào tạo
 • Đính kèm : NQ 124_HDND

Nghị quyết – sau đây Dalat-info.vn sẽ cập nhật 1 số nghị quyết đang ban hành hiện nay để các bạn đọc có thể tìm hiểu và đọc thêm.
Nghị quyết số hiệu 120/2020/NQ-HĐND

 • Ngày ban hành: 13/10/2022
 • Người ký: Trần Đức Quận
 • Trích yếu: Nghị quyết quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông thuộc tỉnh Lâm Đồng.
 • Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Lâm Đồng
 • Loại văn bản: Nghị quyết QPPL
 • Lĩnh Vực: Giáo dục Đào tạo
 • Đính kèm : NQ 120_HDND

Nghị Quyết số hiệu 122/2022/NQ-HĐND

 • Ngày ban hành: 13/10/2022
 • Người ký: Trần Đức Quận
 • Trích yếu: Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 • Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Lâm Đồng
 • Loại văn bản: Nghị quyết QPPL
 • Lĩnh Vực: Thanh tra
 • Đính kèm : NQ 122_HDND

Nghị Quyết số hiệu 23/2022/NQ-HĐND

 • Ngày ban hành: 13/10/2022
 • Người ký: Trần Đức Quận
 • Trích yếu: Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 • Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Lâm Đồng
 • Loại văn bản: Nghị quyết QPPL
 • Lĩnh Vực: Quốc phòng
 • Đính kèm : NQ 123_HDND

Nghị Quyết số hiệu 121/2022/NQ-HĐND

 • Ngày ban hành: 13/10/2022
 • Người ký: Trần Đức Quận
 • Trích yếu: Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 • Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Lâm Đồng
 • Loại văn bản: Nghị quyết QPPL
 • Lĩnh Vực: Giáo dục Đào tạo
 • Đính kèm : NQ121_HDND

Nghị Quyết số hiệu 118/2022/NQ-HĐND

 • Ngày ban hành: 13/10/2022
 • Người ký: Trần Đức Quận
 • Trích yếu: Ban hành quy định về nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất,lựa chọn đơn vị đặt hàng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
 • Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Lâm Đồng
 • Loại văn bản: Nghị quyết QPPL
 • Lĩnh Vực: Vấn đề chung
 • Đính kèm : NQ 118_HDND

Nghị Quyết số hiệu 82/2022/NQ-HĐND

 • Ngày ban hành: 08/07/2022
 • Người ký: Trần Đức Quận
 • Trích yếu: Nghị quyết Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn I: 2021-2025
 • Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Lâm Đồng
 • Loại văn bản: Nghị quyết QPPL
 • Lĩnh Vực: Dân tộc miền núi
 • Đính kèm : NQ 82_HDND
5/5 - (1 bình chọn)

Đánh giá bài viết này